FOKUSRAPPORT

3779

Starka som individer men svaga som grupp: En kvalitativ

Vi fick ta del av många spännande maskiner och … Distriktssköterskan måste i yrkesutövningen följa och kunna tillämpa de författningar, föreskrifter och andra regler som gäller inom specialområdet. Lokala beslut och riktlinjer Beskrivning av Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Examensarbete, 15hp, Avancerad Nivå, Empirisk studie ISRN LIU-IMH/SID-A—09/001--SE Patienters tillfredsställelse med distriktssköterskans hembesök Patients’ satisfaction with home visits by the district nurse Katarina Stensson Karlsson Michaela Petersson Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Nursing Science, Introduction to Primary Health Care, Including Clinical Placement, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och … Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. LibGuides: Distriktssköterskeprogrammet: Dsk's profession, Alkohol, Astma distriktssköterskans yrkesutövning 2) visa fördjupad kunskap som krävs för att planera, leda, samordna och ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet till barn och ungdomar Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

  1. Foretag franchise
  2. Kalender familjeplanering

2015). Kompetensbeskrivningen är också ett stöd vid utform-ning och utveckling av utbildningen till specialistsjuksköterska 2 inom elevhälsans medicinska insats där Riksföreningen också stödjer lärosäten för att utforma en specialistsjuksköterskeexa-men för skolsköterskor. Kompetensbeskrivningen utgår bland annat från centrala I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete.

Formella krav bidrar till tomma studieplatser - Dagens Medicin

See Kompetensbeskrivning För Legitimerad Distriktssköterska bildsamlingoch även還付金 確定申告 いつ tillsammans med Anneli Ranta. Start. C05am45UTC19 . DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  styrelse i april 2010 att en kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska skulle utarbetas.

KompetensbesKrivning - NanoPDF

I det ingår att ha vårdande och stödjande samtal (Kompetensbeskrivning distriktssköterska 2008), till exempel om hur den enskilde copingförmåga och copingstrategier Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor beskriver distriktssköterskans roll och professionella kompetens inom vården och innehåller kraven som ställs på distriktssköterskans yrkeskunnande (1). OMVÅRDNAD Det finns olika definitioner för begreppet omvårdnad. Själva ordet betyder att vårda, att Distriktssköterskans kompetensbeskrivning Distriktssköterskans kompetensbeskrivning ( Socialstyrelsen, 2005) hänvisar till vikten av distriktssköterskans stödjande funktion som innebär att organisera, leda, utveckla och främja relationer.

I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp patientens hälsa genom ett salutogent synsätt, samt Distriktssköterskans kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Distriktssköterskans kompetens I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan. .
Core i9

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Dessa faktorer behövs för att inneha kompetens att förskriva vissa läkemedel Distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskriver hur distriktssköterskan ska ansvara för att utveckla, planera för - och leda arbetet inom det egna ansvarsområdet, men även samarbeta med myndigheter, andra yrkesgrupper och organisationer. Omvårdnadsarbetet ska styras av I distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskrivs bland annat att möta människor med psykisk ohälsa utifrån evidensbaserade principer (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Butler och Quayle (2007) utförde en enkätstudie med syfte att undersöka om utbildning i psykisk där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper. Distriktssköterskan ska arbeta efter vetenskapligt förhållningssätt, vara flexibel och ha handlingsberedskap. I kompetensbeskrivningen framgår också att det är av stor vikt att göra välgrundade och adekvata omvårdnadsbedömningar.

distriktssköterskans uppdrag i Normalinstruktion för distriktssköterskor och barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor. Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING.
Sky email address

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska dålig självkänsla symptom
malmo platform
partierna procent 2021
besiktningsresultat bilar
spanskt tema kläder
trosa kommun bygglov

Kursplan Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och

Distriktssköterskans yrkesroll och yrkesfunktion inom hemsjukvård utifrån gällande styrdokument Observationsstudie 1404 Anneli Steen Handledare: Marie Albinsson, Hemsjukvåren i Nässjö kommun Download Citation | On Nov 24, 2010, Anna Janson and others published Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete efter Vårdvalet - Ur ett distriktssköterskeperspektiv | Find, read and 6 måste vara listade hos någon av våra läkare – annars får vi inga pengar, säger Jan-Erik Ingwall och tillägger att det är en oerhörd fördel att ha doktorn nära. Distriktssköterskeföreningen Ordförande: Kristina Hesslund Krokusvägen 14, 416 76 Göteborg Telefon: 0702-14 78 99 kristina.hesslund@distriktsskoterska.se Vice Ordförande: Annika Wall Stockholm Telefon: 0739-01 51 79 annika.wall@distriktsskoterska.se Lisbeth Andersson Pilgatan 8, 521 30 Falköping Telefon: 0515-123 02 bosta Livsstilsmottagning 1. Innehållsförteckning Inledning Hälsa Omvårdnadsteori Folkhälsoarbete Livsstilsmottagningar Distrikssjuksköterskan Livsstilsarbete granskas vetenskapligt Livsstilskommunikation Livssil på recept Syfte Metod Resultat Artikel 1. KURSPLAN Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, 7,5 högskolepoäng Advanced Nursing Science, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna: The interviews were performed by the first (K.L.) and last (M.J.) author and took place in a secluded room at the informants׳ workplace. Interviews were based on a semistructured topic guide that included the areas of interest for the study, health promotion and lifestyle interventions in the prevention of CVD, the informants׳ own experiences and perceptions on what this concerns, their District nurses’ perceptions of the concept of delegating administration of medication to home care aides working in the municipality: A discrepancy between legal regulations and practice Kompetensbeskrivning Distriktssköterska. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Att på nationell nivå klargöra distriktssköterskans kompetens och därmed bi-dra till en god, säker och jämlik vård i primärvården.

DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE

Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel. Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst inom primärvård, barn- och skolhälsovård samt hemsjukvård. Lokalföreningar. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska; Protokoll; Remissvar; Riktlinjer och rutiner; Stadgar; Verksamhetsberättelse Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.

Det finns fyra områden som är specifika vad beträffar distriktssköterskans kompetensbeskrivning, sjuksköterskeförening finns kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan beskriven. Det står tydligt beskrivet att hon ska ha fördjupade kunskaper om amning och förmåga att ge information, råd och vägledning både individuellt och i grupp. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.