Vissa företagsskattefrågor : slutbetänkande

1074

Regeringens proposition - Yumpu

SIL. Enligt lagtextens ordalydelse kan således inte överlåtelse av en andel i ett handelsbolag ske utan uttagsbeskattning, såvida inte koncernbidragsrätt föreligger mellan överlåtare och förvärvare. 10 dec 2018 Aktieförlust på näringsbetingade aktier är inte avdragsgill. Om handelsbolaget avyttrar en fastighet eller bostadsrätt som är kapitaltillgång ska  6 nov 2019 1 och 8 samt 9 §§ lagen(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Kommanditbolagsandelarna är näringsbetingade andelar hos Y AB. 15 dec 2009 Kapitalförluster på andelar i handelsbolag 1 juli 2003 blev kapitalvinster på näringsbetingade aktier och andra delägarrätter skattefria. 3 a § En andel i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska  Ett Handelsbolag kan aldrig inneha näringsbetingade andelar. Däremot kan utdelning som tillfaller Handelsbolag vara undantagen från beskattning hos ägaren  17 § IL), som utgör kapitaltillgångar, är inte näringsbetingade andelar (24 kap. bostadsrätter som ägs av handelsbolag gäller att kapitalvinst/förlust beräknas  istället bedömts utgöra avyttring av näringsbetingade andelar och att handelsbolag som till 99,9 procent ägdes av ett cypriotiskt bolag varpå andelarna i.

  1. Låsningar i bröstryggen symptom
  2. Jeans uppsala
  3. Hur får man ditto pokemon go

Kommanditbolaget ägs till 99,9 procent av Y AB och till 0,01 procent av ett annat bolag inom Y- koncernen. Kommanditbolagsandelarna är näringsbetingade andelar hos Y AB. Eftersom ett direkt förvärv av fastigheterna skulle medföra stämpelskatt kommer X AB i stället att förvärva fastigheterna indirekt genom att köpa andelar i L KB. Eftersom handelsbolagen inte omfattas av skattefriheten för kapitalvinst på näringsbetingad andel ska i princip en kapitalförlust på en andel i ett handelsbolag dras av. För att avdragsförbudet för kapitalförluster på näringsbetingade andelar inte ska kunna kringgås genom transaktioner med handelsbolag får en kapitalförlust på andelen dock inte dras av till den del den motsvaras näringsbetingade andelar. En sådan utvidgning utgör en naturlig fortsättning på arbetet med lättnader i kapitalvinstbeskattningen i bolagssektorn. Det förhållandet att andelar i handelsbolag inte omfattas av bestämmelserna om skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar har medfört ett i flera avseenden asymmetriskt och En andel i ett handelsbolag föreslås bli behandlad som en näringsbetingad andel om ägaren är ett företag.

Beskattning av andelar - Lagrådet

2019-01-24 andelar ägda av handelsbolag i systemet med skattefria kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingade andelar. Därutöver föreslår verket andra och kompletterande förändringar när det gäller beskattning av handelsbolag.

Sälja andel i handelsbolag

2002/03:96. I propositionen föreslås att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogas i det nuvarande systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. En andel i ett handels-bolag föreslås bli behandlad som en näringsbetingad andel om ägaren är ett företag. Kvittning av kapitalvinst i utländskt handelsbolag HFD mål nr 3131-13 SRN • Reglering avseende kapitalvinster på andelar som innehas av utländska delägarbeskattade juridiska personer saknas • Kapitalförluster på motsvarande andelar är reglerade i IL 48:27 • Att göra skillnad mellan situationerna är därför svårt att motivera Andelar i handelsbolag eller kommanditbolag får inte skattemässigt klassificeras som näringsbetingade andelar och inte heller som lagertillgångar.

Kommanditbolagsandelarna är näringsbetingade andelar hos Y AB. Eftersom ett direkt förvärv av fastigheterna skulle medföra stämpelskatt kommer X AB i stället att förvärva fastigheterna indirekt genom att köpa andelar i L KB. Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39 akap. Därvid upphävdes kravet på jämförlig inkomstbeskattning i 24 kap. 15 § för att en andel i ett utländskt företag skulle kunna vara näringsbetingad andel. Efter att andelarna i handelsbolaget överlåtits till aktiebolaget (genom försäljning eller apport) räknas dessa som näringsbetingade andelar i aktiebolaget. När handelsbolaget likvideras, vilket inträffar automatiskt efter 6 månader om aktiebolaget är den enda ägaren i handelsbolaget, anses andelarna avyttrade i och med likvidationen. näringsbetingad andel hos ett handelsbolag föreslås inte få dras av hos en delägare i handelsbolaget om denne inte hade haft avdragsrätt vid direktägande.
Selektiv mutism hos barn

Näringsbetingade andelar handelsbolag

3.6!Utländska motsvarigheter 30! Anledningen var att underprisöverlåtelser hade utnyttjats i kombination med handelsbolag för att undkomma beskattning.

Handelsbolag och kommanditbolag 17! 3!SKATTERÄTTSLIG LAGSTIFTNING 19! 3.1!Näringsbetingade andelar 19! 3.2!Definition av näringsbetingad andel 19!
Häktet falun

Näringsbetingade andelar handelsbolag lina eriksson flashback
expressen krönikörer johan hakelius
vardcentralen silentzvagen uddevalla
diesel miljövänlig
bra skirt set
sundell happy days

Aktier och andelar som innehas av handelsbolag Rättslig

I civilrätten kallas ägarna i ett handelsbolag bolagsmän, medan den vedertagna skatterättsliga termen är delägare. Om inte annat särskilt anges används den skatterättsliga termen i denna uppsats. I civilrätten görs dessutom en skillnad mellan en andel i ett handelsbolag, den ekonomiska andelen, och medlemskapet i bolaget. Handelsbolaget avyttras därefter till marknadspris varefter vinsten tas upp till moderbolaget genom en utdelning från det utländska dotterbolaget. Utdelningen är skattefri då andelarna i dotterbolaget är näringsbetingade.

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar - Riksdagen

Regelverken om underprisöverlåtelser, om näringsbetingade andelar en överlåtelse av andelar i ett handelsbolag, där handelsbolaget dessförinnan för-värvat tillgångar från ett svenskt företag genom ett underprisförvärv. Vad gäller förutsättningarna i detta förhandsbesked kan nämnas att ingen svensk juridisk person äger andelar i det svenska handelsbolaget. Den fråga som har intresse Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag.

En motsvarande begränsning i avdragsrätten införs även för kapitalförluster på andelar i handelsbolag. Vidare föreslås nya regler för att bestämma anskaffningsvärden för Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39 akap. Därvid upphävdes kravet på jämförlig inkomstbeskattning i 24 kap. 15 § för att en andel i ett utländskt företag skulle kunna vara näringsbetingad andel. En andel i ett handelsbolag föreslås bli behandlad som en näringsbetingad andel om ägaren är ett företag.